ENCÜMEN

ÇALIŞMA ESASLARI
GÖREV VE YETKİLERİ
ÜYELER
FAALİYETLER
İHALE SONUÇLARI

ENCÜMENİN ÇALIŞMA ESASLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni her hafta Çarşamba günü Saat: 10.00’da toplanmaktadır. Ancak Belediye Başkanı acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilmekte ve olağan toplantılar dışında da Encümen toplanabilmektedir.

Belediye Encümenimiz gerek ihaleleri gerçekleştirirken gerekse gündemindeki konuları görüşürken üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile karar vermekte, çekimser oy kullanılamamakta, oyların eşitliği halinde ise Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır.

Encümenin gündemi Belediye Başkanı tarafından hazırlanmakta, encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddeleri teklif edebilmekte, belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülmemektedir. Encümene havale edilen konular ise bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanmaktadır.

Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanmakta, karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamamaktadır.

Belediye Başkanımızın katılamadığı toplantılarda Encümen toplantılarına Genel Sekreterimiz başkanlık etmektedir.

Yeni Kanunlar Işığında Değişen ve Daha da Demokratikleşen Belediye Encümeni

Ülkemizdeki demokratikleşme çabalarının önemli sonuçlarından biri olarak 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin yapısında birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir. Bu Kanunla belediye encümeninin yapısı da değişmiş, seçilmiş meclis üyelerinin de katılımıyla encümen daha demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşmuştur.
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ile birlikte Belediyenin üç organından birisi olan büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. (5216 s.Kanun m.16)

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Belediye Encümeni’nin başlıca görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
34. maddesinde sayılmıştır. Ancak başka kanun ve mevzuatla da encümene verilen görev ve yetkiler mevcuttur.

1- Encümenin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
ı) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
i) Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödenmesi için karar almak.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu dışındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre Encümenin diğer görevleri

a) İmar uygulamaları ve imar para cezaları ile ilgili karar almak (Boğaziçi Kanunu, İmar Kanunu ve 5216 sayılı Kanun’un 11. maddesi)
b) Yıkım kararlarını vermek (2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 5216 s.Kanun m.11)
c) Gecekondu tasfiye ve enkaz bedeli ödenmesine dair karar almak (2981 s.Kanun)
d) Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla Devlet Memurluğundan çıkartılma tekliflerini karara bağlamak
e) Hallerde yer tahsisi ve iptalleri ile ilgili karar vermek
f) Dilencilik suretiyle elde edilen paranın mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermek (5326 s.Kanun m.33)

3- İhale İşleri
Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13.maddesine göre, 2886 sayılı Kanun’a istinaden gerçekleştirilen ve Belediye Bütçesinden ödenek (harcama) gerektirmeyen ihalelerde “İhale Komisyonu” görevini yürütmeye devam etmektedir. (Kiraya verme, satış, kat karşılığı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi vb.)

Encümen Üyeleri

2019 yılında görev yapmak üzere Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı tarafından seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni şu üyelerden oluşmaktadır.


Ekrem İMAMOĞLUBaşkan
Can Akın Çağlar Genel Sekreter 

Daire Başkanları

Meclis Üyeleri

 • Gürkan AKGÜN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
 • Murat SELVİ Mali Hizmetler Daire Başkanı
 • Nurten UĞURSOY Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı
 • Ali AYÇİÇEK Emlak Yönetimi Daire Başkanı
 • Ömer Lütfi ARI İBB Meclis Üyesi
 • Yüksel AKYOL İBB Meclis Üyesi
 • Hayriye ÇİÇEK İBB Meclis Üyesi
 • Ömer ÇETİNKAYA İBB Meclis Üyesi
 • Ömer KIR İBB Meclis Üyesi

ENCÜMEN FAALİYETLERİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile daha katılımcı ve demokratik bir yapıya kavuşan Belediye Encümeni, kanunların kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde 2020 yılı içerisinde çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmüştür. Bu meyanda Başkanlık Makamı tarafından Belediye Encümeni’ne havale edilen dosyalar görüşülerek, 5514 Encümen Kararı alınmıştır. Aynı süre içerisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13. maddesine istinaden ihale komisyonu sıfatıyla 212 adet ihale yine Belediye Encümenimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

ENCÜMEN İHALE SONUÇLARI

Belediye Encümenimiz tarafından düzenlenen ihale sonuçlarını sorgulamak için tarih filitresini kullanınız.


BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
ARA
ÇALIŞMA ESASLARI

ENCÜMENİN ÇALIŞMA ESASLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni her hafta Çarşamba günü Saat: 10.00’da toplanmaktadır. Ancak Belediye Başkanı acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilmekte ve olağan toplantılar dışında da Encümen toplanabilmektedir.

Belediye Encümenimiz gerek ihaleleri gerçekleştirirken gerekse gündemindeki konuları görüşürken üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile karar vermekte, çekimser oy kullanılamamakta, oyların eşitliği halinde ise Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır.

Encümenin gündemi Belediye Başkanı tarafından hazırlanmakta, encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddeleri teklif edebilmekte, belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülmemektedir. Encümene havale edilen konular ise bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanmaktadır.

Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanmakta, karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamamaktadır.

Belediye Başkanımızın katılamadığı toplantılarda Encümen toplantılarına Genel Sekreterimiz başkanlık etmektedir.

Yeni Kanunlar Işığında Değişen ve Daha da Demokratikleşen Belediye Encümeni

Ülkemizdeki demokratikleşme çabalarının önemli sonuçlarından biri olarak 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin yapısında birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir. Bu Kanunla belediye encümeninin yapısı da değişmiş, seçilmiş meclis üyelerinin de katılımıyla encümen daha demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşmuştur.
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ile birlikte Belediyenin üç organından birisi olan büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. (5216 s.Kanun m.16)

GÖREV VE YETKİLERİ

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Belediye Encümeni’nin başlıca görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
34. maddesinde sayılmıştır. Ancak başka kanun ve mevzuatla da encümene verilen görev ve yetkiler mevcuttur.

1- Encümenin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
ı) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
i) Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödenmesi için karar almak.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu dışındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre Encümenin diğer görevleri

a) İmar uygulamaları ve imar para cezaları ile ilgili karar almak (Boğaziçi Kanunu, İmar Kanunu ve 5216 sayılı Kanun’un 11. maddesi)
b) Yıkım kararlarını vermek (2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 5216 s.Kanun m.11)
c) Gecekondu tasfiye ve enkaz bedeli ödenmesine dair karar almak (2981 s.Kanun)
d) Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla Devlet Memurluğundan çıkartılma tekliflerini karara bağlamak
e) Hallerde yer tahsisi ve iptalleri ile ilgili karar vermek
f) Dilencilik suretiyle elde edilen paranın mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermek (5326 s.Kanun m.33)

3- İhale İşleri
Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13.maddesine göre, 2886 sayılı Kanun’a istinaden gerçekleştirilen ve Belediye Bütçesinden ödenek (harcama) gerektirmeyen ihalelerde “İhale Komisyonu” görevini yürütmeye devam etmektedir. (Kiraya verme, satış, kat karşılığı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi vb.)

ÜYELER

Encümen Üyeleri

2019 yılında görev yapmak üzere Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı tarafından seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni şu üyelerden oluşmaktadır.


Ekrem İMAMOĞLUBaşkan
Can Akın Çağlar Genel Sekreter 

Daire Başkanları

Meclis Üyeleri

 • Gürkan AKGÜN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
 • Murat SELVİ Mali Hizmetler Daire Başkanı
 • Nurten UĞURSOY Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı
 • Ali AYÇİÇEK Emlak Yönetimi Daire Başkanı
 • Ömer Lütfi ARI İBB Meclis Üyesi
 • Yüksel AKYOL İBB Meclis Üyesi
 • Hayriye ÇİÇEK İBB Meclis Üyesi
 • Ömer ÇETİNKAYA İBB Meclis Üyesi
 • Ömer KIR İBB Meclis Üyesi
FAALİYETLER

ENCÜMEN FAALİYETLERİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile daha katılımcı ve demokratik bir yapıya kavuşan Belediye Encümeni, kanunların kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde 2020 yılı içerisinde çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmüştür. Bu meyanda Başkanlık Makamı tarafından Belediye Encümeni’ne havale edilen dosyalar görüşülerek, 5514 Encümen Kararı alınmıştır. Aynı süre içerisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13. maddesine istinaden ihale komisyonu sıfatıyla 212 adet ihale yine Belediye Encümenimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

İHALE SONUÇLARI
ENCÜMEN İHALE SONUÇLARI

Belediye Encümenimiz tarafından düzenlenen ihale sonuçlarını sorgulamak için tarih filitresini kullanınız.


BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
ARA
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler