BÜTÇE ve YATIRIMLAR

STRATEJİK PLAN
BÜTÇE
YATIRIM PROGRAMLARI
PERFORMANS PROGRAMLARI
KESİN HESAP
2020-2024 Stratejik Planı Dosya indir
2015-2019 Stratejik Planı Dosya indir
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2021 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
Bütçe Uygulama Sonuçları
2020 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
Bütçe Uygulama Sonuçları
2019 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
Bütçe Uygulama Sonuçları
2018 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Yıl Sonu Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
Bütçe Uygulama Sonuçları
2017 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
2016 Mali Yılı BütçesiDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 16.100.000.000 Türk Lirası’dır.

Gelir
MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 12.700.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 3.400.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2016 yılı için 600 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve olağanüstü hal bölgelerine ayni veya nakdi yardım yapmaya yetkilidir.

MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 12.276.426.546,86 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 245.528.531 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 442.799.380 TL kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 - Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 1. Fıkrasında “Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır.” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gideri toplamı 12.493.245.706,16 TL’nin binde birine tekabül eden 12.493.245,70 TL Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar için ayrılmıştır.

MADDE 14 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2016 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmali Dosya indir
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Ödenek Cetveli Dosya indir


KARARNAME


BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 16.100.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2-  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 12.700.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 3.400.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2016 yılı için 600 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve olağanüstü hal bölgelerine ayni veya nakdi yardım yapmaya yetkilidir.  
  
MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 12.276.426.546,86 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 245.528.531 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 442.799.380 TL kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 1. Fıkrasında “Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır.” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gideri toplamı 12.493.245.706,16 TL’nin binde birine tekabül eden 12.493.245,70 TL Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar için ayrılmıştır.

MADDE 14 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2015 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2015 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2015 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 9.100.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2-
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere  8.100.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 1.000.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2014 yılı için 500 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.    

MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2012 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 7.423.983.344 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 148.480.000 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Buna istinaden 225.000.000 TL  kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı

17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.


MADDE 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 15- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2014 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2014 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2014 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 8.000.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2- 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 7.200.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 800.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2013 yılı için 450 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.    

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2013 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 3.426.686.214 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 68.533.724 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

6111 sayılı yasanın geçici 2.maddesinde “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden ayrıca yüzde beş pay ayrılır.” denilmektedir. Buna istinaden 2013 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 3.426.686.214 TL’nin yüzde beşine tekabül eden 171.334.311 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Buna istinaden 177.500.000 TL  kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli

8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.


MADDE 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 15- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2013 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2013 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2013 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2013 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Gider
MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 7.300.000.000 Türk Lirası’dır.

Gelir
MADDE 2-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 6.600.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 700.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2012 yılı için 350 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

 

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir. 

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2012 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.992.547.755 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 59.850.955 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

6111 sayılı yasanın geçici 2.maddesinde “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden ayrıca yüzde beş pay ayrılır.” denilmektedir. Buna istinaden 2012 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.992.547.755 TL’nin yüzde beşine tekabül eden 149.627.388 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

MADDE 12 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli

 

14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

 

MADDE 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 14- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2012 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2012 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2012 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2011 Yılı Bütçe Kararnamesi
Ekonomik Sınıflandırılmaya Göre Bütçe İcmali Dosya indir
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Dosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Dosya indir
Ödenek Cetveli Dosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Gider
MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere 6.700.000.000 Türk Lirasıdır.

Gelir
MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere 5.800.000.000 Türk Lirasıdır.

Denge
MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 900.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2011 yılı için 250 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2011 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.778.849.607 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 55.576.992 TL pay ayrılmıştır.”

MADDE 12 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

2021
Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2021 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2020
Bütçe Uygulama Sonuçları
2020 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2019
Bütçe Uygulama Sonuçları
2019 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2018
Bütçe Uygulama Sonuçları
2018 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Yıl Sonu Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2017
Bütçe Uygulama Sonuçları
2017 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2016
2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
2016 Mali Yılı BütçesiDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 16.100.000.000 Türk Lirası’dır.

Gelir
MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 12.700.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 3.400.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2016 yılı için 600 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve olağanüstü hal bölgelerine ayni veya nakdi yardım yapmaya yetkilidir.

MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 12.276.426.546,86 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 245.528.531 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 442.799.380 TL kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 - Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 1. Fıkrasında “Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır.” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gideri toplamı 12.493.245.706,16 TL’nin binde birine tekabül eden 12.493.245,70 TL Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar için ayrılmıştır.

MADDE 14 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2016 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2015
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmali Dosya indir
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Ödenek Cetveli Dosya indir


KARARNAME


BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 16.100.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2-  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 12.700.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 3.400.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2016 yılı için 600 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve olağanüstü hal bölgelerine ayni veya nakdi yardım yapmaya yetkilidir.  
  
MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 12.276.426.546,86 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 245.528.531 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 442.799.380 TL kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 1. Fıkrasında “Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır.” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gideri toplamı 12.493.245.706,16 TL’nin binde birine tekabül eden 12.493.245,70 TL Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar için ayrılmıştır.

MADDE 14 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2015 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2015 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2015 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2014
2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 9.100.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2-
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere  8.100.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 1.000.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2014 yılı için 500 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.    

MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2012 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 7.423.983.344 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 148.480.000 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Buna istinaden 225.000.000 TL  kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı

17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.


MADDE 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 15- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2014 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2014 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2014 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2013
2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 8.000.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2- 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 7.200.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 800.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2013 yılı için 450 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.    

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2013 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 3.426.686.214 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 68.533.724 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

6111 sayılı yasanın geçici 2.maddesinde “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden ayrıca yüzde beş pay ayrılır.” denilmektedir. Buna istinaden 2013 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 3.426.686.214 TL’nin yüzde beşine tekabül eden 171.334.311 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Buna istinaden 177.500.000 TL  kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli

8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.


MADDE 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 15- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2013 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2013 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2013 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2013 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2012
2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Gider
MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 7.300.000.000 Türk Lirası’dır.

Gelir
MADDE 2-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 6.600.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 700.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2012 yılı için 350 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

 

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir. 

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2012 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.992.547.755 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 59.850.955 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

6111 sayılı yasanın geçici 2.maddesinde “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden ayrıca yüzde beş pay ayrılır.” denilmektedir. Buna istinaden 2012 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.992.547.755 TL’nin yüzde beşine tekabül eden 149.627.388 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

MADDE 12 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli

 

14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

 

MADDE 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 14- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2012 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2012 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2012 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2011
2011 Yılı Bütçe Kararnamesi
Ekonomik Sınıflandırılmaya Göre Bütçe İcmali Dosya indir
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Dosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Dosya indir
Ödenek Cetveli Dosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Gider
MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere 6.700.000.000 Türk Lirasıdır.

Gelir
MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere 5.800.000.000 Türk Lirasıdır.

Denge
MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 900.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2011 yılı için 250 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2011 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.778.849.607 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 55.576.992 TL pay ayrılmıştır.”

MADDE 12 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2021 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2020 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2019 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2018 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2017 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2016 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2015 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2014 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2013 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2012 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2011 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2021
2021 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2020
2020 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2019
2019 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2018
2018 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2017
2017 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2016
2016 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2015
2015 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2014
2014 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2013
2013 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2012
2012 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2011
2011 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2021 Performans Programı Dosya indir
2020 Performans Programı Dosya indir
2019 Performans Programı Dosya indir
2018 Performans Programı Dosya indir
2017 Performans Programı Dosya indir
2019 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2018 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2017 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2016 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2015 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2014 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2013 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2012 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
STRATEJİK PLAN
2020-2024 Stratejik Planı Dosya indir
2015-2019 Stratejik Planı Dosya indir
BÜTÇE
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2021 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
Bütçe Uygulama Sonuçları
2020 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
Bütçe Uygulama Sonuçları
2019 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
Bütçe Uygulama Sonuçları
2018 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Yıl Sonu Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
Bütçe Uygulama Sonuçları
2017 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
2016 Mali Yılı BütçesiDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 16.100.000.000 Türk Lirası’dır.

Gelir
MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 12.700.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 3.400.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2016 yılı için 600 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve olağanüstü hal bölgelerine ayni veya nakdi yardım yapmaya yetkilidir.

MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 12.276.426.546,86 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 245.528.531 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 442.799.380 TL kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 - Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 1. Fıkrasında “Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır.” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gideri toplamı 12.493.245.706,16 TL’nin binde birine tekabül eden 12.493.245,70 TL Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar için ayrılmıştır.

MADDE 14 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2016 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmali Dosya indir
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Ödenek Cetveli Dosya indir


KARARNAME


BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 16.100.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2-  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 12.700.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 3.400.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2016 yılı için 600 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve olağanüstü hal bölgelerine ayni veya nakdi yardım yapmaya yetkilidir.  
  
MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 12.276.426.546,86 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 245.528.531 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 442.799.380 TL kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 1. Fıkrasında “Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır.” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gideri toplamı 12.493.245.706,16 TL’nin binde birine tekabül eden 12.493.245,70 TL Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar için ayrılmıştır.

MADDE 14 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2015 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2015 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2015 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 9.100.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2-
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere  8.100.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 1.000.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2014 yılı için 500 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.    

MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2012 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 7.423.983.344 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 148.480.000 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Buna istinaden 225.000.000 TL  kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı

17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.


MADDE 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 15- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2014 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2014 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2014 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 8.000.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2- 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 7.200.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 800.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2013 yılı için 450 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.    

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2013 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 3.426.686.214 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 68.533.724 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

6111 sayılı yasanın geçici 2.maddesinde “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden ayrıca yüzde beş pay ayrılır.” denilmektedir. Buna istinaden 2013 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 3.426.686.214 TL’nin yüzde beşine tekabül eden 171.334.311 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Buna istinaden 177.500.000 TL  kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli

8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.


MADDE 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 15- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2013 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2013 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2013 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2013 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Gider
MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 7.300.000.000 Türk Lirası’dır.

Gelir
MADDE 2-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 6.600.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 700.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2012 yılı için 350 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

 

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir. 

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2012 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.992.547.755 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 59.850.955 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

6111 sayılı yasanın geçici 2.maddesinde “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden ayrıca yüzde beş pay ayrılır.” denilmektedir. Buna istinaden 2012 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.992.547.755 TL’nin yüzde beşine tekabül eden 149.627.388 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

MADDE 12 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli

 

14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

 

MADDE 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 14- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2012 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2012 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2012 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2011 Yılı Bütçe Kararnamesi
Ekonomik Sınıflandırılmaya Göre Bütçe İcmali Dosya indir
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Dosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Dosya indir
Ödenek Cetveli Dosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Gider
MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere 6.700.000.000 Türk Lirasıdır.

Gelir
MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere 5.800.000.000 Türk Lirasıdır.

Denge
MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 900.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2011 yılı için 250 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2011 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.778.849.607 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 55.576.992 TL pay ayrılmıştır.”

MADDE 12 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

2021
Bütçe Uygulama Sonuçları
2021 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2021 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2020
Bütçe Uygulama Sonuçları
2020 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2020 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2019
Bütçe Uygulama Sonuçları
2019 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2019 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2018
Bütçe Uygulama Sonuçları
2018 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Yıl Sonu Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2018 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2017
Bütçe Uygulama Sonuçları
2017 Yılı 1. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 2. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 3. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Yılı 4. Çeyrek Bütçe Uygulama Sonuçları Dosya indir
2017 Mali Yılı Bütçesi Dosya indir
2016
2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
2016 Mali Yılı BütçesiDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 16.100.000.000 Türk Lirası’dır.

Gelir
MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 12.700.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 3.400.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2016 yılı için 600 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve olağanüstü hal bölgelerine ayni veya nakdi yardım yapmaya yetkilidir.

MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 12.276.426.546,86 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 245.528.531 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 442.799.380 TL kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 - Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 1. Fıkrasında “Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır.” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gideri toplamı 12.493.245.706,16 TL’nin binde birine tekabül eden 12.493.245,70 TL Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar için ayrılmıştır.

MADDE 14 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2016 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2015
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmali Dosya indir
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Ödenek Cetveli Dosya indir


KARARNAME


BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 16.100.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2-  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 12.700.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 3.400.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2016 yılı için 600 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve olağanüstü hal bölgelerine ayni veya nakdi yardım yapmaya yetkilidir.  
  
MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 12.276.426.546,86 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 245.528.531 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 442.799.380 TL kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 1. Fıkrasında “Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır.” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen bütçe gideri toplamı 12.493.245.706,16 TL’nin binde birine tekabül eden 12.493.245,70 TL Afet ve Acil Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar için ayrılmıştır.

MADDE 14 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2015 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2015 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2015 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2014
2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 9.100.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2-
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere  8.100.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 1.000.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2014 yılı için 500 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.    

MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2012 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı 7.423.983.344 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 148.480.000 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Buna istinaden 225.000.000 TL  kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı

17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.


MADDE 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 15- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2014 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2014 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2014 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2013
2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge

Gider
 MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gider tahmini;  (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 8.000.000.000 Türk Lirası’dır.

 Gelir
 MADDE 2- 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 7.200.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 800.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

 MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.
 
MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2013 yılı için 450 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.    

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2013 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 3.426.686.214 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 68.533.724 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

6111 sayılı yasanın geçici 2.maddesinde “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden ayrıca yüzde beş pay ayrılır.” denilmektedir. Buna istinaden 2013 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 3.426.686.214 TL’nin yüzde beşine tekabül eden 171.334.311 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Buna istinaden 177.500.000 TL  kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.

MADDE 13 -  Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;

1-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2-  Ödenek (A) Cetveli
3-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5-  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli

8-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
      213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı       Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.


MADDE 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 15- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2013 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2013 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2013 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2013 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2012
2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe İcmaliDosya indir
Finansmanın Ekonomik SınıflandırmasıDosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Dosya indir
Ödenek CetveliDosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Gider
MADDE 1-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere 7.300.000.000 Türk Lirası’dır.

Gelir
MADDE 2-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 6.600.000.000 Türk Lirası’dır.

Denge
MADDE 3-
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 700.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2012 yılı için 350 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

 

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir. 

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2012 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.992.547.755 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 59.850.955 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

6111 sayılı yasanın geçici 2.maddesinde “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden ayrıca yüzde beş pay ayrılır.” denilmektedir. Buna istinaden 2012 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.992.547.755 TL’nin yüzde beşine tekabül eden 149.627.388 TL kamulaştırmasız el atma için ayrılmıştır.

MADDE 12 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli

 

14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

 

MADDE 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 14- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARIDosya indir
2012 YILI 3. ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2012 YILI İLK ÇEYREK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Dosya indir
2012 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Dosya indir
2011
2011 Yılı Bütçe Kararnamesi
Ekonomik Sınıflandırılmaya Göre Bütçe İcmali Dosya indir
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Dosya indir
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Dosya indir
Ödenek Cetveli Dosya indir

KARARNAME

BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Gider
MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere 6.700.000.000 Türk Lirasıdır.

Gelir
MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere 5.800.000.000 Türk Lirasıdır.

Denge
MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 900.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

MADDE 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2011 yılı için 250 TL’ dir.

MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye yetkilidir.

MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.

MADDE 11- 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 6. Maddesinde; Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazminler için, “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2011 yılı Sermaye Giderleri için öngörülen 2.778.849.607 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 55.576.992 TL pay ayrılmıştır.”

MADDE 12 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara Oranını Gösterir Tablo.

MADDE 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

YATIRIM PROGRAMLARI
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2021 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2020 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2019 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2018 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2017 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2016 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2015 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2014 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2013 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2012 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2011 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2021
2021 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2020
2020 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2019
2019 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2018
2018 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2017
2017 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2016
2016 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2015
2015 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2014
2014 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2013
2013 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2012
2012 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
2011
2011 Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı Dosya indir
PERFORMANS PROGRAMLARI
2021 Performans Programı Dosya indir
2020 Performans Programı Dosya indir
2019 Performans Programı Dosya indir
2018 Performans Programı Dosya indir
2017 Performans Programı Dosya indir
KESİN HESAP
2019 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2018 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2017 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2016 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2015 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2014 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2013 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
2012 Kesin Hesap Cetvelleri Dosya indir
  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler